Sonda
Co zmienił byś w naszym sklepie ?
Produkt dnia
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO umniekup.pl
Obowiązuje od 25.05.2018 roku.


 1. Postanowienia ogólne
  1. Dane Sprzedawcy
   1. 1.1 Sklep internetowy  działający pod adresem umniekup.pl prowadzony jest przez firmę Li-Li w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 2 lokal 39 kod pocztowy 15-888  NIP 966-018-76-53
   2. 1.2 Siedziba umniekup.pl znajduje się pod adresem Białystok ul. Wyszyńskiego 2 lokal 39 kod pocztowy 15-888
   3. 1.3 Kontakt ze sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem:
    • telefonu  komórkowego 519-182-316 lub 793-413139
    • poczty elektronicznej (e-mail) bok@umniekup.pl         

  2. Słowniczek:
   1. 2.1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.umniekup.pl sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.
   2. 2.2. Sprzedawca –  umniekup.pl
   3. 2.3. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
   4. 2.4. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru
   5. 2.5. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej; dokonująca zakupów w Sklepie.
   6. 2.6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w tym zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   7. 2.7. Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta.
   8. 2.8. Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego
   9. 2.9. Przelew elektroniczny - - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line

 2. Przyjmowanie i realizacja zamówień
  1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.umniekup.pl
  3. Zamówienia są przyjmowane również:
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem bok@umniekup.pl
   • telefonicznie pod numerem 519-182-316 lub 793-413-139
  4. Zamówienia poprzez stronę internetową  można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
  5. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu poprzez rejestrację i utworzenie Konta Klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie. Świadczenie usług w ramach Konta w umniekup.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
  6. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy: wejść na stronę sklepu i w prawym górnym rogu wybrać: rejestracja, logowanie, a następnie wypełnić formularz. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą., której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.
  7. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu l oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
  8. Składając zamówienie Klient dokonuje:
   • wyboru zamawianych towarów,
   • oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy,
   • oznaczenia adresu na który ma być wystawiony rachunek (jeżeli Klient życzy sobie rachunek),
   • wyboru sposobu uregulowania płatności.
  9. Natychmiast po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży umniekup.pl przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Wiadomość ta potwierdza złożenie zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zawarta jest z chwilą przesłania na adres e-mail sklepu danych przekazanych przez Kupującego.
  10. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:
   1. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze, natychmiast po otrzymaniu zamówienia od Klienta,
   2. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;
   3. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu
  11. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.
  12. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.
  13. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w sklepie lub u dostawców Sklepu)  jest możliwość realizacji zamówienia Klienta w terminie 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od klienta sumę pieniężną
  14. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
  15. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się towarów ze sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim wypadku Sklep będzie uprawniony do skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy, przewidzianego w ust. II pkt 13 i 14 Regulaminu.
  16. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek lub paragon, zgodnie z dyspozycją klienta przekazaną w zamówieniu.
  17. Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie www.umniekup.pl. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.
  18. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest Punkt Odbioru Osobistego.
  19. Niektóre towary sprzedawane w Sklepie mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach umniekup.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie danego towaru. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producenta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 3. Zmiany w zamówieniach
  1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
  2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem bok@umniekup.pl, lub telefonicznie pod numerem 793-413-139. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie podlegające modyfikacji.
  3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.
 4. Ceny towarów i koszty dostawy
  1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami BRUTTO ( nie jesteśmy płatnikiem VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub rachunek (na życzenie klienta) i dołączany jest do przesyłki.
  2. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich.
  3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  5. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w panelu na stronie głównej pod nazwą ,,dostawa i płatność''.
 5. Czas realizacji zamówienia i czas dostawy
  1. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. W podanym czasie realizacji zamówienia uwzględnia się tylko dni robocze.
  2. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji zamówienia wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin realizacji zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
  3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub przygotowywane są do odbioru w Siedzibie Firmy. Wyboru sposobu dostarczenia zamówienia dokonuje Klient przy składaniu zamówienia.
  4. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są do odbioru w Siedzibie Firmy. O możliwości odebrania zamówienia, Sprzedawca informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.
  5. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposoby dostawy.
   1. 5.1. W przypadku dostawy na terenie Polski poprzez firmę kurierską przewidywany czas dostawy wynosi do 3  dni roboczych.
   2. 5.2. W przypadku dostawy poza granice Polski czas dostawy zależy od firm kurierskich działających w danych krajach ( około 5-10 dni ).
   3. Koszt dostawy poza granice Polski należy ustalić indywidualnie z naszym sklepem.
   4. 5.3. W przypadku odbioru osobistego w Siedzibie Firmy, przy ulicy Wyszyńskiego 2 lokal 39 w Białymstoku przewidywalny czas dostawy –ten sam dzień roboczy
  6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.
 6. Formy płatności
  1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
  2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
   • płatność przy odbiorze gotówką (w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej  a także w przypadku zamówienia odbieranego osobiście w Siedzibie Firmy );
   • płatność przelewem elektronicznym  (bez względu na formę dostawy/odbioru);
   • płatność przelewem bankowym wykonywanym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto: ING 65 1050 1823 1000 0091 4821 3540 (bez względu na formę dostawy/odbioru.).
  3. W przypadku wybranych produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednia przy opisie produktu.
 7. Reklamacje i zwroty
  1. Zapisy z pkt VII regulaminu sklepu mają zastosowanie tylko na terenie państw na terytorium Unii Europejskiej.
  2. Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego. W razie reklamacji Sklep wyjaśnia, że sporządzenie protokołu nie jest obowiązkiem Klienta, a jego brak nie stanowi warunku kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Sklepu przysługujących Klientowi i nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta.

   [Zwrot]
  3. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, klient może zażądać zwrotu pieniędzy i odesłać paczkę z powrotem w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania na nasz adres e-mail. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

   [Odstąpienie od umowy]
  4. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie  na adres e-mail bok@umniekup.pl  w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  5. Oświadczenie pisemne o odstąpieniu od umowy powinno być nadane na adres: umniekup.pl  Białystok ul.Wyszyńskiego 2 lokal 39 15-888
   1. 5.1 W przypadku odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sklep zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie terminu przed jego upływem.
   2. 5.2 W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów.
   3. 5.3 Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi innymi kosztami.
   4. 5.4 Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   5. 5.5 Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
   6. 5.6 Klient będący konsumentem w przypadku odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu, odesłania rzeczy.
  6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   • w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   • zawartej w drodze aukcji publicznej;
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


   [Reklamacje]
  7. Wszystkie produkty dostępne w www.umniekup.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  8. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
  9. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy które istniały w chwili wydania rzeczy Klientowi (w przypadku odbioru osobistego) lub w chwili wysłania rzeczy (w przypadku dostarczenia przez kuriera) jak też za wady które wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej chwili, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
  10. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
   1. 10.1 Jeżeli Klientem jest konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę
   2. 10.2 Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady   10.3 Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
  12. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu do naszej firmy  odbywa się na koszt Kupującego. .
  13. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.                  

   [Adres do zgłoszeń]
  14. W przypadku gdy Klient ma zamiar zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy, odstąpienie od umowy, oświadczenia lub reklamację może to zrobić w jeden z następujących sposobów:
   • przesłać zgłoszenie na adres mailowy: bok@umniekup.pl
   • przesłać zgłoszenie na adres ul. Wyszyńskiego 2 lokal 39 15-888 Białystok.
   • przesłać zgłoszenie poprzez stronę internetową umniekup.pl klikając ,,formularz kontaktowy"
  15. W zgłoszeniu prosimy precyzyjnie określić jego rodzaj , okoliczności uprawniające do jego złożenia i jeżeli to wymagane na podstawie powyższych przepisów przyczynę zgłoszenia.
 8. Dane osobowe
  1. Składając zamówienie w Sklepie umniekup.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie umniekup.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą 
   RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Klientów będących osobami fizycznymi swoich danych osobowych jest dobrowolne. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. zakresach odbywa się oddzielnie i jest dobrowolne.
  3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Zgodnie z powyższą Ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy skorzystać z zakładki formularz kontaktowy. 
  4. Dane przekazane przez klienta w trakcie składania zamówienia przetwarzane będą:
   • w celu  realizacji zamówienia Klienta i zostają usunięte po jego zrealizowaniu.
   • Podczas korzystania ze strony internetowej zbierane są od użytkowników anonimowe dane statystyczne, dotyczące sposobu korzystania ze strony oraz częstotliwości i charakteru odwiedzin. Dane zbierane są w celu ulepszenia strony pod względem wygody użycia, użyteczności oraz zamieszczonych treści. Dane nie podlegają profilowaniu.W przypadku naruszenia przepisów ustawy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO)
 9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opakowania
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z późn. zm.). Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Sklepu, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu pod adresem: www.umniekup.pl ul. Wyszyńskiego 2 lokal 39  15-888 Białystok.
  2. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient

 10. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep  umniekup.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
  2. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).
  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
  5. Sprzedawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia w zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
  6. Przy pierwszym logowaniu w Sklepie po chwili wejścia w życie zmian Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedawcą.
Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym umniekup.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość min. 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 7.0), Mozilla Firefox, Opera, Chrome), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.


                                           POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do umniekup.pl.

Przez używanie Stron i Aplikacji umniekup.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Stron i Aplikacji umniekup.pl.

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

umniekup.pl używa ciasteczek w różnych celach:
by Strony i Aplikacje umniekup.pl działały szybciej i były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na Stronach i Aplikacjach umniekup.pl do Twoich oczekiwań i zainteresowań, do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości Stron i Aplikacji umniekup.pl. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?

Na Stronach i Aplikacjach umniekup.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze Stron i Aplikacji umniekup.pl. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu ich usunięcia.

Rodzaje ciasteczek używanych na Stronach i Aplikacjach umniekup.pl

Konieczne do działania stron – niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Stron i Aplikacji umniekup.pl, pozwalają Ci na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów.
Poprawiające wydajność – zbieranie informacji o tym jak odwiedzający korzystają ze Stron i Aplikacji umniekup.pl poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie Stron i Aplikacji umniekup.pl.
Poprawiające funkcjonalność – zapamiętywanie Twoich ustawień i wyborów (np. region, w którym jesteś, personalizowane ustawienia treści) by dostarczyć Ci bardziej spersonalizowane treści i usługi. Pozwalają Ci również na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, np. blogów.
Reklamowe – dostarczanie Ci reklam odpowiadających Twoim zainteresowaniom. Te ciasteczka pozwalają nam także mierzyć efektywność kampanii reklamowych.

Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich?

Tak, korzystając ze Stron i Aplikacji umniekup.pl możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z umniekup.pl podmiotów trzecich takich jak np. Google. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę i działanie Stron i Aplikacji umniekup.pl.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl